The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20220208160837/http://mdflist.se/index.php/gdpr

Demo

GDPR

Integritetspolicy

Dataskydds principer för MDF list i Karlskoga Holding AB

Den personliga integriteten och säkerheten vid behandling av dina personuppgifter är viktig för oss. Vi vill därför i denna policy informera dig om vilka personuppgifter vi inhämtar, hur och för vilket ändamål vi behandlar uppgifterna samt hur du kan agera om du har frågor eller inte är nöjd med vår behandling av dina personuppgifter. 

Behandling av personuppgifter

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk identifierbar person (t ex namn, adress, personnummer, e-postadress, IP-adress och andra identifikationsdata). Den insamling och behandling av personuppgifter vi gör behövs för vi skall kunna utföra de produkter vi erbjuder. Personuppgifterna behandlas endast för avsedda ändamål, för att kunna leverera de varor som beställts.

Insamling och behandling av personuppgifter används även;

  • för att behandla en offertförfrågan och kommunicera med dig gällande efterfrågad produkt
  • för att hantera betalningar
  • för marknadsföringsändamål. Du kan när som helst välja att tacka nej till fortsatta marknadsföringsutskick.

Personuppgifter som behandlas i dessa fall är bl a namn, adress, telefonnummer, e-postadress, nummer på ID-handling, elektroniska identifikationsdata.

Behandling avser exempelvis insamling, läsning, användning, överföring och radering av personuppgifter. 

Laglig grund för behandling

All behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning, från och med den 25 maj 2018  - EU:s dataskyddsförordning GDPR. Vi behandlar dina personuppgifter när vi har en laglig grund för behandlingen, t ex;

  • när det behövs för att fullgöra ett avtal med dig, vilket också kan innefatta att kommunicera med dig i samband med utförandet av våra tjänster.
  • när det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller
  • när det i övrigt finns ett lagenligt och berättigat intresse av behandlingen, t ex vid marknadsföring av våra tjänster.


Säkerhet

Genom att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder ansvarar MDF list i Karlskoga AB för att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt och skyddas från intrång, åtkomst, spridning, förlust eller annan obehörig hantering. 

Uppgiftsminimering

Vi samlar in, behandlar och lagrar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla våra förpliktelser.

Personuppgifter hålls uppdaterade

Då vår service till dig är beroende av att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade ber vi dig att upplysa oss om relevanta ändringar i dina personuppgifter. Om vi uppmärksammar felaktiga uppgifter kommer vi uppdatera uppgifterna och informera dig om detta.

Lagringstid av personuppgifter

Uppgifterna lagras under den period som är avtalad eller beslutad i förhållande till lagstiftningen, och vi säkerställer radering av personuppgifterna när de inte längre behövs för avsett ändamål. Perioden avgörs av ändamålet och den lagliga grunden för behandlingen, det finns därför inte en generell lagringsperiod som gäller för samtliga behandlingar.

Samtycke

När så krävs enligt lag kommer MDF list i Karlskoga AB att inhämta samtycke innan behandling av dina personuppgifter. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att meddela oss.

Dina rättigheter

Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av gällande lagstiftning, få information om vilka uppgifter vi har om dig och vad vi använder dem till. Du har också rätt att begära uppdatering eller få uppgifter vi har om dig korrigerade ifall de skulle vara felaktiga. I vissa i lagstiftningen specificerade fall, har du även rätt att begära att MDF list i Karlskoga AB upphör med behandlingen eller raderar uppgifterna, förutsatt att det inte finns ett berättigat och lagenligt skäl som kräver att vi har kvar uppgifterna. Du kan också kontakta oss om dina uppgifter har behandlats i strid med lagstiftningen eller andra rättsliga förpliktelser. Längst ner i denna text finner du information om hur du kontaktar oss för en sådan begäran.

I de fall MDF list i Karlskoga AB mottagit dina personuppgifter från annan personuppgiftsansvarig part, skall du i första hand vända dig till den personuppgiftsansvariga parten (t ex den du köpt eller beställt en produkt från).

Du har också möjlighet att lämna in ett klagomål direkt till ansvarig tillsynsmyndighet - Datainspektionen.

När du begär att få information om dina uppgifter, att få dem rättade eller raderade, så kommer vi skyndsamt behandla ditt önskemål och genomföra begäran i den mån det är genomförbart i enlighet med annan lagstiftning och övriga bestämmelser.

Om du har frågor, förslag eller synpunkter på informationen i denna policy alternativt frågor och förslag gällande vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via följande kanaler: 

MDF list i Karlskoga AB
Kilsta Södra Industriväg 10
691 37 Karlskoga
Tel:0586-59080 

Mail: gdpr@mdflist.se

Ändring av integritetspolicy

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senast gällande versionen finns alltid tillgänglig här på vår webbplats.

Denna policy är senast uppdaterad 2018-05-23.

Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) – även kallad GDPR

Copyright © 2021 MDF List i Karlskoga Holding AB

Webbutveckling av Webino